Хил клиник подписа договор по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Хил Клиник”

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН АНТИЕЙДЖИНГ И РЕДЖУВЕНЕЙШЪН ЦЕНТЪР ХИЛ КЛИНИК ЕАД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0306-C01 по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Хил Клиник”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.