Д-р. Горан Деримачковски – уролог

derimachkovski-bigД-р Деримачковски е лекар уролог специjалист во Клиника Хил.
Докторант на Катедрата по урологиja на Медицински Универзитет, Софија, Р.Бугариja на тема: “Уродинамика кај пациенти с бенигнена хиперплазија на простатата”

2005 г. високо образование во Медицински Универзитет, Софија, Р.Бугариja – магистер по медицина

Постдипломска квалификациja

Курс “Молекуларни, генетични и неврохимични механизми на дејствата на лекарствата и нивните интерреакции”.

Курс по Уролитиjаза; Бенигненахиперплазија на простатата;Хиперактивенмочен меур, лапароскопија и еректилна дисфункција организиран oд Еuropean School of Urology (ESU).

Курс: “Ултразвукова дијагностика во урологијата”

Курс “Екстракорпорална литотрипсија”

Курс по уродинамика и невроурологија (пракса и теорија) во: Akademie fur Sozial – und Gesundheitsberufe, Beelitz – Heilstatten, Германиjа

Курс за реконструкција на женско карлично дно и оперативно лечење на стрес инконтиненција кај жени

2013 г. Диплома за ендурологиjа

2013 г. Диплома за ласерска литотрипсиjа

2012 г. Диплома за екстракорпорална литотрипсиjа

2012 г. Диплома за обучуваньe и работа с ласер GreenLight (Зелен ласер) за вапоризациjа на бенигнена хиперплазиjа на простатната жлезда.

Странски jазици

Македонски и англиски