Д-р Христина Пакерова – специјалист лабораториja

PakerovaД-р Христина Пакерова – специјалист по Клиничка лабораторија во Хил клиник

Д-р Христина Пакерова е лекар специјалист по клиничка лабораторија во Хил клиник.

Во 2004 година се здобива со специјалност во Катедрата по “Клиничка лабораторија и имунологија” во медицинската академија во Софија, Бугарија.

Професионално искуство:

  • 2000 – 2004 година лекар – клиничка лабораторија, специјализација
  • 2004 – 2009 година лекар – клиничка лабораторија кон I МБАЛ, Софија
  • 2009 година до денес – лекар во клиничката лабораторија на Хил клиник

Дополнителни квалификациски курсеви:

  • Новости во клиничката лабораторија
  • Хормони и туморски маркери
  • Квалитетно управување во клиничката лабораторија

Странски јазици:

Англиски и руски јазик